Parkeringsförbud Mejramvägen

Parkeringsförbud på Mejramvägen gäller 1 NOV 2011 - 31 MARS 2012 enligt beslut av årstämman.

Vid ev. frågor från fastighetsägarna kontaktas någon i styrelsen. Hyresgäster kontaktar Peter Bjärnhård, Nyköpingshem.
TV
Fibernät är nu installerat i föreningen via Gästabudsstaden och framdraget till varje fastighet. Det är varje fastighetsägares ansvar att teckna avtal med den operatör man önskar.

Resultat TV-omröstning

Värme och vatten

Gränsdragningen mellan Vattenfall och fastighetsägaren är ventilerna som är placerade i köket på B- husen (gäller Mejramvägen 21-39) och C- husen samt i plåtlådan på utsidan av A- husen och B-husen (Mejramvägen 1-19). 
Parkering

Inom respektive delområde finns ett antal p-platser. De är förhyrda platser för boende och besökande till området. Boende som har tillgång till garage uppmanas ställa in bilen då antalet p-plaser är begränsade. Uppställning av fordon under längre tid är ej tillåten.
Parkering är endast tillåten på markerade platser. Q-park ser till att parkeringsreglerna följs och kan ta ut kontrollavgift vid felaktig parkering. Under särskilda omständigheter kan delområdesansvarig ge ut tillfälligt p-tillstånd.

Bilåkning

Maxhastighet är 7 km/h

Inom området skall det vara restriktivt med bilåkande. Bilåkning på gångvägar mellan husen är endast tillåten för sjuk och varutransporter samt tyngre av - pålastning. Detta gäller även mellan Stentorpsvägen och Långsätterskolan. Iakttag största försiktighet vid bilkörning inom området. Långtidsparkering eller nattparkering får inte ske på föreningens gångar mellan husen. Notera även att bilkörning på grusgångarna ej är tillåten.

Dessutom är det inte tillåtet att rengöra fordon inom samfällighetens område.

Tänk på att du blir ansvarig om brand skulle inträffa i bil. Maxhastighet är max 7 km/h.

Vårstädning

Sista lördagen innan valborg ( om inte storhelg inträder) är det allmän vårstäddag inom området. OBS! Städning mm. av egna tomter ska ej göras vid dessa tillfällen.

Obligatorisk närvaro gäller och anmälan om förhinder den dagen meddelas till delområdesansvarig. Du kan i stället göra din arbetsdel vid annat lämpligt tillfälle i samråd med delområdesansvarig. Styrelsen skickar ut separat kallelse till städdagen.

Klotter och skadegörelse inom området anmäls via delområdesansvarig till styrelsen som vidarebefodrar anmälan till polisen.

Mellan kullarna utmed Arnö kan ris läggas. Lättare buskmaterial, grenar och dylikt på särskild plats. OBS! Platsen är ingen avstjälpningsplats för kompostmaterial, rivningsvirke, plastartiklar mm. Detta tillsammans med träd, buskar och liknande lämnas vid Björshults återvinningsstation.
Kvartalsfakturan
4 gånger om året ska samfällighetsavgiften betalas. Debiteringen är baserad på de 4 GA och debiteringslängdens innehåll, som beslutas varje år av föreningsstämman.


Hemsidan

Föreningens hemsida www.kryddnytt.se sköts av en boende i föreningen. Styrelsen ansvarar för dess innehåll.
Snöröjning
Under vintersäsongen anlitar föreningen en entrepenör. Om skada på privat egendom uppkommer vid snöröjningen, kontaktas entrepenören av fastighetsägaren för reglering. Om skada på föreningens egendom uppkommer, rapporteras detta till delområdesansvariga. Gator, p-platser och gångar sopas efter vintersäsongen.


Förvaring i garage

Förvara ingen brännbar vätska i garagen.
Sophämtning
Sophämtning sker varannan torsdag och gäller då Mejramvägen 41-48 och Sellerigången 1-15. 2-16. Fastighetsägaren ansvarar för placeringen av sopkärlet vi egna garaget. Sopor får ej ställas bredvid. Boende på Anisstigen och Mejramvägen 1-39 har gemensam sophämtning varje vecka, normalt onsdag/torsdag.
Brun tunna - komposterbart.
Grön tunna - övrigt.

Fyrverkeri
Av brand- och skaderiskskäl, samt med hänsyn till människor och djur är all avskjutning av fyrverkeri och smällare inom samfällighetens område ej tillåten.